Tez ve Bitirme Ödevi Hazırlama Kılavuzu


Şubat 9, 2022

Tez Nedir?

Bilimsel bir iddianın bilimsel akademik kriterlere göre kanıtlanması demektir. Tez bir iddiadır ve bu iddianın farklı biçimlerde analiz edilerek kanıtlanması olarak kısaca tarif edilebilir.[1]

Bilimsel metotlarla belli ön bilgilere dayanılarak, henüz kanıtlanmamış ya da hâlihazırdaki bilgilerle mantıkla çelişmeyen, bilimsel araştırma sürecinde doğrulanmaya çalışılan fikir, düşünce ve savdır. Her tez çalışması, akabinde intihal işleminden geçirilmelidir. Akabinde tez savunması yapılabilir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde tezler mevcuttur.[2]

İntihal Nedir?

Bir kişinin eserlerinde farklı bir kişiye ait ifade, buluş yahut fikri kaynak belirtmeden kendisine aitmiş gibi kullanması, göstermesine intihal denilir. Eski dilde “Aşırma” olarak kullanılır. Edebiyat ve Akademik alanda intihal, bir tür sahtekârlık ve hırsızlık olarak kabul edilir.[3]

Tez hazırlamada en önemli nokta plan yapmak ve buna uymaktır.

Tez Yazım Kılavuzu

Geçerli ve standartlara uygun bir tez hazırlamak için tez yazımında dikkat edilmesi gereken bazı yazım kuralları vardır.

Tezi Başlığı Nasıl Olmalıdır?

Tez Başlığı, okuyucuya tez hakkında fikir verecek türde olmalıdır. Ne çok kısa, ne de ilgiyi dağıtacak kadar uzun olmalıdır.

Önsöz Nasıl Olmalıdır?

Uzun bir çalışmayı tamamlayıp neticelendiren kişinin teknik ve bilimsel içeriğinden bağımsız olarak görüşlerine yer vermesi gereken bölümdür önsöz. Bu bölümde çalışma esnasında bilgi, kaynak vb. yardımına başvurulan kişi ve kuruluşlara da teşekkür edilmelidir.

Özet Nasıl Yazılmalıdır?

Özet bölümü, giriş, gelişme ve sonuç şeklinde yazılmalıdır. Genel bilgi edinmek için okunan bölüm özet kısmıdır. Özet kısmında tezin temel konusu, elde edilen mühim sonuçlar, kısa özet bu bölümde kaleme alınır.

Özetin gayesi: Okurun tez konusu hakkında genel fikir edinmesini sağlamaktır. İlk paragrafta konu tanıtılmalı, diğer paragraflarda ise çalışmanın kapsamı ve amaçları adım adım anlatılmalıdır. Kullanılan yöntemler de kısaca tanıtılmalı ve ana sonuca varılmalıdır.

Özet kısmı, tamamlanmış bir çalışmayı anlatmakta olduğundan geniş zaman kipi ile yazılmalı ve anlatım; “yapılmıştır, tamamlanmıştır, gösterilmiştir.” şeklinde edilgen yapı kullanılmalıdır.

Tez Metni – İçeriği Nasıl Yazılmalıdır?

Okur, tezi rahatça takip edebilecek, ilgileneceği bilgilere kolaylıkla ulaşabilecek şekilde tez metni ana bölümlere ayrılmalı, her tez metninin ilk bölümü giriş, son bölümü ise netice olacak şekilde yazılmalıdır.

Giriş Bölümü Nasıl Yazılmalıdır?

Okurun ilgili diğer kaynaklara başvurmadan tezi anlamasını, değerlendirmesini sağlayacak kadar yeterli bilgileri içerecek tarzda giriş bölümü yazılmalıdır. Çalışmanın yapılmasının gerekliliği, amacı da kısaca anlatılmalıdır. Konu seçimi, konunun önem durumu giriş bölümünde anlatılmalıdır.

 • Konunun tanımı bir defa yapılmalıdır.
 • Çalışmanın anlaşılabilirliği açısından bilinmesi gerekli ön bilgiler anlatılmalıdır.
 • Aynı konuda evvelden yapılmış çalışmalar var ise değinilmeli ve değerlendirilmelidir.
 • Kullanılan yöntemler ve yöntemlerin seçilme nedenleri açıklanmalıdır.
 • Okuyucunun hangi bölümleri okuyacağına karar vermesi kolaylaştırılmalı, bunun için de kitabın sonraki bölümleri kısaca tanıtılmalıdır.

Diğer Bölümler Nasıl Yazılmalıdır?

Girişten sonraki bölümlerde ise girişte ana hatlarıyla tanıtılan çalışma, daha detaylı olarak anlatılmalıdır. Tez hakkında ayrıntılı bilgiyi bu bölümde vermek gerekir. Önemli bilgileri asla atlamamalı ve adım adım her biri anlatılmalıdır.

Çalışmanın değerlendirilebilmesi ve anlaşılabilmesi hususunda anlatım, şekil, çizelge materyalleri kullanılmalıdır. Deneysel ağırlıklı ise deneylerin neticesinde elde edilen sonuçlar çizelge halinde verilmelidir. Deneysel olmayan çalışmalarda ise özel durumlar dışında kesinlikle “Uygulama” bölümü oluşturulmalıdır. Uygulama bölümünde de veri sayısının genelleme yapılacak kadar çok olmasına özen gösterilmelidir.

Sonuç Bölümü Nasıl Yazılmalıdır?

Tezden elde edilmiş sonuçların değerlendirildiği kısımdır. Bu bölümde tez konusu tanıtılmalı, kullanılan yöntemler özetlenmelidir.

 • Elde edilen sonuçlar anlaşılır ve basit üslupla ifade edilmelidir.
 • Deneysel çalışmalarda farklı deney sonuçları da değerlendirilmeli, elde edilen sonuçlar tanıtılmalıdır. Olabildiğince sonuca genellemeler yapılmalıdır.
 • Ayrıca çalışmanın eksik ve üstün yönlerine de değinilmeli, varsa öneriler sunulmalıdır.

Tez Düzeni

Tez düzeni aşağıdaki sıralamaya göre yapılmalıdır.

 • Dış kapak
 • İç kapak sayfası
 • Ön sayfalar
 • İçindekiler
 • Şekil Listesi
 • Çizelge Listesi
 • Simge Listesi
 • Kısaltma Listesi
 • Önsöz
 • Özet
 • Abstract
 • Tez Metni
 • Giriş
 • Ana Metin
 • Sonuç
 • Son Sayfalar
 • Kaynaklar
 • Ekler
 • Özgeçmiş

Dış Kapak

Beyaz karton cilt olmalı, aşağıdaki bilgiler yer almalıdır;

 • Üniversite – Fakülte adı,

Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

 • Bölüm adı ve Tezin türü

“Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde Bitirme Tezi”

 • Tezin adı, tezi yapan öğrenci adı-soyadı ve öğrenci numarası, danışman unvanı, adı-soyadı, il ve yılı.

İç Kapak

Dış kapak sayfasıyla aynı şekilde olmalıdır.

Ön Sayfalar

İçindekiler

İÇİNDEKİLER Başlığı altında yer almalıdır. Tez içeriğinin bölüm ve alt bölümlerini, son sayfalarını sayfa numaralarıyla içeren bölümdür.

Simge Listesi

Kullanılan sembollerin listesi SİMGE LİSTESİ başlığı altında alfabetik sıraya göre listelenerek verilmelidir.

Kısaltmalar Listesi

Kullanılan kısaltmaların listesi KISALTMA LİSTESİ başlığı altında alfabetik sıraya göre listelenerek verilmelidir.

Şekil Listesi

Kullanılan kısaltmaların listesi ŞEKİL LİSTESİ başlığı altında alfabetik sıraya göre listelenerek verilmelidir.

Önsöz

ÖNSÖZ başlığı altında tez çalışmasıyla ilgili ön açıklama ve teşekkür yazılan bölümdür.

Özet

ÖZET Başlığı altında çalışmanın tanımı, amaçları ve elde edilen sonuçların anlatıldığı bölümdür.

Abstract

Türkçe Özetin İngilizce olarak verildiği özet kısmıdır.

Tez Metni

Giriş, Ana Metin ve Sonuçlar bölümünden oluşur.

Son Sayfalar

Kaynaklar

Tez metni içerisinde atıf yapılan, faydalanılan kaynaklar, ortaya çıkış sırasına göre numaralandırılıp, KAYNAKLAR başlığı altında verilmelidir.

Ekler

Tez metni içersinde tez akışını bozmayacak biçimde çizelge, fotoğraf, akış diyagramı, plan, bilgisayar programı vb. verilerin eklendiği ve EKLER başlığı altında belirtildiği bölümdür.

Özgeçmiş

Tezi hazırlayan kişinin – yazarın eğitim-öğretim, staj yerleri, önceden yaptığı projeleri vb. bilgilerinin kronolojik olarak verildiği bölümdür.

Tez Yazımında Uyulması Gereken Temel Kurallar

Tez yazımında genel kabul görmüş birtakım kurallar vardır.

Genel Geçer Kurallar

 • Anlaşılır dilde, yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
 • Tamamlanmış bir çalışmayı anlattığı unutulmamalıdır. Bu durumda ise geniş zaman kipi kullanılmalı ve edilgen yapı kullanılmalıdır. (yapılmıştır. alınmaktadır. getirilir vb.)

Sayfa Düzeni Kuralları

 • A4 (210 x 297 mm) ölçülerinde beyaz kâğıda yazılmalıdır.
 • Tek yüz kâğıt kullanılmalıdır.
 • Yazı fontu; “Times New Roman”, harf büyüklüğü “12 punto” seçilmelidir.
 • Sayfa kenar boşlukları; soldan 3.5 cm., sağdan 2.5 cm., alt ve üst kısımlardan ise 3 cm. Olarak ayarlanmalıdır.
 • Ön sayfalar, içindekiler kısmı “ii” ile başlamalı, Romen Rakamlarıyla numaralandırılmalıdır. Ayrıca iç kapak sayfası da “i” kabul edilir ama yazılmaz.
 • Sayfa numaraları sayfanın üst veya alt kısmına ortalı ya da sağa yanaşık olarak yazılmalıdır.
 • Satır ve paragraflar en sol kenardan başlatılmalıdır.
 • Satır aralıkları tek metinde 1.5 satır aralığı boşluk bırakılacak şekilde ayarlanmış olmalıdır.
 • Satırlar sağa – sola aynı hizada yaslanmalıdır (Justify).
 • Paragraflar arası 1.5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
 • Ana bölümler yeni bir sayfadan başlatılmalıdır.
 • Başlıklardan sonra 1.5 satır aralığı boşluk bırakılmış olmalıdır.

Bölüm Başlıkları

 • Tez içerik metninin bölüm ve alt başlıkları (1., 1.1., 2.5. şeklinde) numaralandırılmalıdır.
 • Ön sayfalar ve son sayfalarda yer alan başlıklar ve birinci derece bölüm başlıkları büyük harflerle, 2. dereceden başlayarak diğer bölüm başlıkları ise kelimelerin ilk harfleri büyük, diğer harfleri küçük olarak yazılmalıdır.[4]
 • Bütün bölüm başlıkları sol kenardan başlamalı ve koyu olmalıdır.
 • Bölüm başlığının akabinde bir alt başlığı başlamamalıdır. Bölümleri tanıtıcı en az bir cümle yazılmalıdır.

Şekiller

 • Şekil numaraları ve açıklamaları şekil altına yazılıp, akabinde bir satır boşluk bırakılmalıdır.
 • Her ana bölümün numarası ile başlayan, o bölümün kaçıncı şekli olduğunu gösteren sayılarla numaralandırılmalıdır. (Misal; 3. Bölümün 2. Şekli., “Şekil 3.2” şeklinde numaralandırılmalıdır. )
 • Şeklin açıklamasında ilk sözcüğün ilk harfi büyük, diğerleri küçük olacak şekilde koyu olarak yazılmalıdır.
 • Şekiller ve açıklamaları sayfanın tam ortasında hizalanmalıdır.
 • Alıntı şekillerin her birinin açıklamasının ardına kaynak gösterilmelidir.

Çizelge

 • Çizelge no, açıklama üzerine yazılmalı, açıklama ve çizelge arasına 1 satır boşluk bırakılmalıdır.
 • Her ana bölüm numarasıyla başlayan, bölümün kaçındı çizelgesi olduğunu belirten numaralandırma kurulmalıdır. (Misal; 2. Bölümün 1. Çizelgesi, “Çizelge 3.2” şeklinde numaralandırılmalıdır.)
 • Çizelge açıklamaları da şekiller gibi bir boşluk bırakıldıktan sonra ilk harf büyük, diğerleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır.

Metin İçi Değinmeler

Tez metni – içeriğinde bazı kaynaklara, dipnotlara yer verilebilir. Bunun için ortaya çıktığı sıraya göre numaralandırılacak şekilde köşeli parantez içerisinde referans gösterilir. Referans kaynağının verileri, KAYNAKLAR kısmında numarasıyla belirtilir.

Misal;

Almancada 3 adet artikel bulunur [2, 5, 6]. Almancada artikeller hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Kaynak [2] incelenebilir.

Şekil, çizelge vb. bağıntılara değinmek için ise metin içinde numara verilerek değinilir.

Misal;

Dünyada Almanca konuşulan ülkeleri Şekil 1.3’te görüldüğü gibidir.

Kaynaklar

Kaynak yazımında belli kurallar vardır. Bunlara dikkat edilerek kaynak belirtilmelidir.

Kaynak Gösterimi:

+ [1] Kitap Referansı için kaynak gösterimi: Yazarın SOYADI, ADI., Kitap Adı, Yayınevi, Basım Yeri, ISBN NO, Yayın Yılı.

 • [1] TAPAN M., Görünmeyen Bilinmez, Rastgelelik Yayınevi, İstanbul, 978-3-7368-7345-2, 2015.

+ [2]  Dergi Makale Referansı için kaynak gösterimi: Yazarın SOYADI, ADI., Makalenin Adı, Dergi Adı, Cilt no ve (bölüm no), Sayfa numaraları, Yayın yılı.

 • [2] TAPAN, M., Edebiyat Kültür Sanat Üniversitesi, 3-5 Aralık 2016 Erzurum, Oxford: Learned Information, 200- 212, 2016.

+ [3]  Konferans Bildirileri için kaynak gösterimi: Yazarın SOYADI, ADI., Konferans Kitapçığının adı, Tarih ve Kongre Yeri, Basım Yeri: Yayınevi, Sayfa No, Yayın Yılı.

 • [3] TAPAN, M., Bilişim Çalıştayı, 10 Ekim 2015 Erzurum, İstanbul: Rastgelelik Yayınevi, 230 – 235, 2016.

+ [4]  Tezler için kaynak gösterimi: Yazarın SOYADI., ADI., Tezin adı, Yüksek Lisans/Doktora, Enstitü Adı, Yayın Yılı.

 • [4] SÜMER., H., The linguistic significance of current British slang, Thesis (PhD), Edinburgh University, 1995.

+ [5]  Web Sayfaları için kaynak gösterimi: Yazar SOYADI., ADI., Başlık [Çevrimiçi], Yayın Yeri, Web URL Adresi: http:www.link [Erişim/ziyaret tarihi].

Tez Yazım Aşamaları

 1. Konu Seçimi
 2. Kaynakların Belirlenmesi – Literatür Taraması
 3. Planlama Yapılması – Tezin Bölümlendirilmesi
 4. Yazım Aşamasına Geçilmesi
 5. Tezin Teslimi

Tez ve Başlık Planı Örneği

Şekil 5.1[6]

Ekler

Tez Yazım Kılavuzu (https://tezdanismani.net)

TEZ YAZIM KURALLARI

1.GİRİŞ

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nde  hazırlanan dönem projesi ve bitirme tezlerinde, bilimsel yazım ilkelerine uygun bir standardı sağlamayı amaçlayan bu kılavuzda, tezlerle ilgili bilimsel yazım ve genel ilkeler kısa ve öz bir şekilde anlatılmıştır.

Tüm tezler, bölüme önce karton ciltli 2 nüsha şeklinde teslim edilir

Dönem projesi veya bitirme tezi hazırlayacak olan öğrencilerin, tezlerle ilgili olarak bu kılavuz verilen biçim ve öz ile ilgili tüm ilkelere uymaları zorunludur.

1- Dış Kapak

2- İç Kapak (Yalnız bez ciltli nüshalarda bulunur)

3- Türkçe özet

4- Yabancı dilde özet

5- Önsöz

6- İçindekiler

7- Simgeler dizini ve kısaltmalar listesi (gerekiyorsa)

8- Şekiller dizini

9- Tablolar dizini

10- Giriş bölümü

11- Ana bölümü

12- Sonuçlar ve öneriler

13- Kaynaklar

14- Ekler

15- Özgeçmiş

 1. GENEL YAZIM KURALLARI

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ne teslim edilecek olan tezde aranan yazım kuralları ve diğer biçimsel nitelikler aşağıda sırasıyla yazılmıştır.

2.1 Kullanılacak Kâğıt ve Çoğaltma Sistemi

Tez yazımında kâğıtlar A4 standardında (21 cm x 29.5 boyutlarında) ve “en az 70 g, en çok 100 g “ birinci hamur beyaz kâğıt olmalıdır ve kağıtların sadece bir yüzü kullanılmalıdır. Yazı kısmındaki karakterler siyah renkte olmalıdır.

 1. YAZIM ŞEKLİ:

3.1. Yazım Özelliği

Yazım bilgisayarla ve Times New Roman yazı tipi 12 punto yazı tipi boyutu kullanılarak kâğıdın bir yüzüne yazılmalıdır. Ancak, geniş ve/veya uzun tabloların tek sayfaya sığdırılması istendiğinde, yalnız tablolarda Dokuz (9) veya sekiz (8) punto harfler kullanılabilir. İtalik veya süslü karakter kabul edilmez. Dış kapak ve cilt kapağı 14 veya yerine göre 16 punto ile yazılabilir.

Silinti, kazıntı ve benzeri düzeltmeler özenle ve kopyalarda gözükmeyecek şekilde yapılmalıdır.

Yazımda noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılmalıdır. Noktalama ve imla için Türk Dil Kurumu imla kılavuzu ve Türkçe sözlüğe uyulmalıdır. Tezde SI birimleri kullanılır. Gerekmiyorsa MKS birimleri cinsinden eşdeğeri de parantez içinde verilir. Yazımda  üçüncü şahsın geniş zamanı kullanılmalıdır.

3.2. Sağ, sol, alt ve üst boşluklar

Yazımda, her sayfanın sol kenarından 4 cm, üst kenarından 3 cm, sağ ve alt kenarlarından ise 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. (Şekil 1.1.) Dip notları bunun içindedir.

Tüm ilk sayfanın sol kenarında (önsöz, içindekilerin ilk sayfası, Türkçe özet, İngilizce özetin ilk sayfası, bölümlerin ilk sayfaları gibi) başlık için sayfa üst kenarından 5 cm aşağıdan başlanır ve başlıktan sonra 4.5 aralık bırakılarak metne geçirilir. Bölüm ve alt bölüm başlıkları ile satır başları sol boşluk çerçevesi kenarından; paragraf başları bu çerçevenin hemen sağından ve uygun bir aralıktan sonra başlamalıdır.

Şekil 1. Kenar boşlukları ve sayfa düzeni

Bilgisayarla yazımda tüm satırlar çerçeve içerisinde aynı hizada bitirilmelidir.

Alt bölüm başlıkları en alttan en az 2 satır  üstte ya da bir sonraki sayfada yazılmalıdır.

3.3. Anlatım

Tez kolay anlaşılır arı bir Türkçe ve yazım kurallarına uygun bilimsel bir dille yazılmalıdır. Kısa ve öz cümleler kullanılmalıdır.

3.4. Satır Aralıkları

Bütün metin 1.5 aralıkla yazılmalıdır. Özetler, dip notlar, kaynaklar, tablolar ve ekler bir aralıkla yazılır. Kaynaklar kısmını yazarken iki kaynak arasında bir aralık bırakılır. Paragraflar iki aralıkla ayrılır. Her bir paragraf girintisiz bir şekilde başlatılmalıdır. Bölümler daima yeni bir sayfa ile başlamalıdır.

3.5. Sayfa Numaralama

Tez içindeki tüm sayfalar numaralandırılmalıdır. Bu numaralamaya tez içinde yer alan haritalar, diyagramlar, boş sayfalar vb. tüm materyaller eklenmelidir. Numaralar sayfa altında orta kısma yazılmalı (Bkz. Şekil 1.1); birinci ve ikinci iç kapak dışında tüm sayfalar numaralanmalıdır.

Tezin başlangıç kısımları (ii,iii,iv,…) sayfanın alt orta kısmında numaralanır. İç kapağa numara konmaz. Numaralama “Özet” sayfasının altına yazılan (ii) sayısı ile başlar.

Tezin metin kısmı sayfanın alt orta kısmında numaralanır.(1,2,3…) Bölümlerin ilk sayfalarına numara konmaz. Örneğin “Giriş” bölümün ilk sayfasına numara konmayacağı için sıralama girişin ikinci sayfasının alt ortasına yazılan 2 sayısı ile başlar.

Sayfa numaralarının önünde ve arka yanında parantez, çizgi vb. gibi bir karakterler kullanılmalıdır.

3.6. Bölüm ve Alt Bölümler

Tezin, bölüm ve alt bölümlerinin belirlenmesinde gereksiz ayrıntıya girilmemeli, bölüm ve alt bölümlerin birbirlerine göre öncelik sırasına dikkat edilmelidir.

Birinci derece bölüm başlıkları BÜYÜK HARF  (12 punto) ile İkinci derece alt bölüm başlıklarında her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harfle yazılmalıdır. Birinci ve İkinci derece başlıklarda eğer  “ ve /veya/ ile “  vb. bağlaçlar varsa, bunlar küçük harfle yazılmalıdır. Üçüncü derece alt bölüm başlığında birinci kelimenin ilk harfi büyük, diğer tüm kelimeler küçük harfle yazılmalıdır. Diğer alt bölüm başlıkları (dördüncü, beşinci… derece başlığı) kullanılıyorsa aynen üçüncü derece alt bölüm başlığı gibi yazılmalıdır. Bölüm ve alt bölüm başlıkları Ek-3’deki gibi numaralanmalıdır.

3.7. Kaynak Gösterme

Tez içinde verilen her kaynak, tezin KAYNAKLAR bölümünde mutlaka yer almalıdır.

Tez içinde kullanılan kaynaklar “Yazar(lar)i  Soyad(lar)i ve Yıl” sistemine göre yazılmalıdır. Değinilen eserin yazar(lar)ının yalnız soyad(lar)i ilk harfi büyük, diğerleri küçük harf olarak ve eserin yayın yılı yazılarak yapılmalıdır. Jeffrey (1986) gibi. Eğer bir yazarın aynı yıla ait birden fazla eseri kullanılıyorsa Jeffrey (1985b) gibi olmalıdır. Bu durumda kaynaklar da buna uygun olarak yazılmalıdır. Arka arkaya birkaç yazara ait eser göstermek gerekirse tarihlerden sonra virgül ile ayrılmalıdır. Aşağıdaki noktalama sistemlerine de dikkat edilmelidir.

Örnekler:

 1. i) Hayvan ıslahı uygulamalarında esas konu fenotiptir (Düzgüneş 1976).
 2. ii) Brawn (1976) tarafından, hayvan ıslahı uygulamalarında esas konunun fenotip olduğu bildirilmiştir.

iii) Menderes Masifi metamorfiklerinde yer alan kayaç birimlerinde yüksek basınç saptanmıştır (Dora ve Kun 1984).

Üçüncü tür kaynak gösterme/değinme biçiminde “a” ve “e” takıları yayın yılına göre seçilmelidir.

Örnek:

 

 1. i) Özgür (1976)’ya göre, hayvan ıslahı uygulamalarında esas konu fenotiptir.

Kaynak bir başka yayın içinde kaynak şeklinde bulunuyorsa, bu aşağıdaki şekillerden biriyle yazılır.

Örnekler:

i)Gürler(1976) tarafından bildirildiğine göre, Lush, katılım derecesinin, akraba şahısların birbirlerine benzerlik bakımından, akraba olmayanların birbirlerine benzerliklerine nazaran üstünlüğü olarak da tarif edilebildiğini belirtmiştir.

 1. ii) Lush tarafından kalıtım derecesi, akraba şahısların birbirlerine benzerlik bakımından, akraba olmayanların birbirlerine benzerliklerine üstünlüğü olarak da tarif edilebilmektedir (Gürler 1976).

İki yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde, yazar soyadları arasında “ve” kelimesi konmalıdır.

Örnek:

 1. i) Tüm kayaç analizi sonucunda bünyesinde kil minerali bulunduran örneklerin mineralojik bileşimini belirlemek amacıyla Gündoğdu ve Yılmaz (1984) tarafından önerilen kil fraksiyonu analiz yöntemi kullanılmıştır.

Eğer değinilen belge yabancı dilde ise, o zaman “ve” sözcüğünün ilgili yabancı dildeki karşılığı (“and” gibi) kullanılmalıdır.

Örnek:

i)Bopp and Talcott’un (1978), UX Ari sistemini de içeren…

İkiden fazla yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde, ilk yazarın soyadından sonra VE DİĞERLERİ anlamına gelen “ve diğ.” kısaltması kullanılmalıdır.

Örnek:

i)Gözler ve diğ.(1984) tarafından, Eskişehir civarında yer alan sıcak su kaynakları etrafındaki stratigrafik ve tektonik özellikleri incelenmiştir.

Eğer değinilen kaynak yabancı dilde ise “ve diğ.,” kısaltması yerine “et al” kısaltması kullanılmalıdır.

Örnek:

i)Lekeli çift olarak belirtilen UX Ari sistemi, tutulma göstermeyen (I-60) tayfsal bir çifttir. (Busso et al 1986)

Eğer yararlanılan ilk yayın (Örneğin Weiss (1895) elde edilememişse, değinme bir sonraki kaynaktan aşağıdaki şekilde yapılmalıdır.

Örnek:

i)Weiss’in İzmir-Karşıyaka altın madeni oluşumu için hidrotermal görüşü savunduğu bilinmektedir (Dayal 1962)

Aynı anda birden fazla kaynağa değinme yapılıyorsa, bunlar en eski yayından en yeni yayına doğru sıralanmalı ve yayın araları virgül “,” ile ayrılmalıdır.

Örnek:

Lipoliz sonucunda yağ asitleri ve türleri gibi tat ve hoş koku veren bileşikler açığa çıkmaktadır (Ayfer 1959, Bilgen 1973, Kuru ve diğ. 1986).

Aynı yazarın değişik tarihlerdeki yayınlarına aynı anda değinme yapılıyorsa, yayın tarihleri eskiden yeniye doğru virgül “,” ile ayrılmalıdır.

Örnek:

i)En önemli sakıncası bodur ağaççık olmaları nedeniyle çiçek tozlarının dağılma sahaları dar bir alanda olmaktadır (Bilgen 1968, 1973).

Sözlü ve yazılı görüşmelere değinmek gerekiyorsa, görüşme yapılan kişi veya kişilerin ilk ad(lar)ının baş harf(ler)i ve soyad(lar)i büyük harfle yazılmalı ve görüşme tarihi belirtilerek görüşü alınan kişi veya kişilerin adresi dipnotta gösterilmelidir.

Sözlü ve yazılı görüşmeler KAYNAKLAR dizisine konmalıdır.

Örnek:

Tek yıllık yoncaların yeşil ve kuru ot verimleri Wheeler (1950), Jones and Mcleod(1971) ve W.R.STERN( )’nin çalışmalarından yararlanılarak tespit edilmiştir.

Şekil/Tablolarla ilgili kaynak gösterimleri Bölüm 4.4’de ayrıntılı olarak verilmiştir.

3.8. Alıntılar

Tez içinde bir başka kaynaktan alınmış bir bölüm aynen aktarılmak isteniyorsa, böyle bir alıntı metnin son satırından itibaren iki aralık boşluk bırakıldıktan sonra ayrı bir paragraf olarak (“……..”) içinde ve bir aralık kullanılarak yazılmalıdır. Alıntıdan sonra tekrar ana metne geçerken, yine iki aralık boşluk bırakılmalıdır.

3.9. DİPNOTLAR

Metnin içinde yazılması halinde, konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikte çok kısa ve öz açıklamalar birkaç satır halinde aynı sayfanın altına DİPNOT olarak verilebilir. Dipnotlar sayfa içindeki ana metinden iki aralık bırakıldıktan sonra, soldan sağa sayfanın ortasına kadar çizilen sürekli bir çizgi ile ayrılmalıdır. Dipnot yerleştirilirken sayfanın alt kenarında  2.5. cm’lik boşluk konulmalıdır. Dipnot çizgisi ile dipnot numarası arasında bir aralık, dipnot numarası ile dipnotun ilk satırı arasında ise yarım aralık boşluk bırakılmalıdır. Dipnotun yazımında kullanılan aralığın yarısı (veya daha dar bir aralık) kullanılmalı ve mümkünse dipnot daha küçük bir punto ile yazılmalıdır. DİPNOT’lar her sayfa içinde belirtme sırasına göre “1” den başlayarak numaralanmalıdır.

Örnek

…..

…..

…..

3.1. Kuzey Anadolu Fay Zonu’nda Meydana Gelen Depremlerin İlk Hareket Analizi Sonuçları

Kuzey Anadolu’da meydana gelen her şiddetli veya yıkıcı depremde bu fay parçalarından bir kısmı harekete geçmiş, fayın her iki tarafındaki bloklar, birbirlerine nazaran bir miktar yer değiştirmişlerdir. Nitekim Erzincan 1939 depreminde 1.5 m, 1944 Bolu depreminde 3.5 m, 1953 Yenice-Gönen depreminde 4.3 m ve 1957 Abant depreminde ise 1.4 olarak ölçülmüşlerdi. İlk hareket analizleri yardımıyla yapılan odak mekanizması çözümleri ve arazi gözlemlerine göre, bütün bu hareketlerde fay hattının kuzeyindeki arazi parçası, güneyindeki araziye nispetle sağa doğru bir kayma göstermişlerdir. (Şekil 1.2). Bu duruma göre, Kuzey Anadolu Fayı sağ yönlü doğrultu atımlı bir fay niteliğindedir.

3.10. Notasyonlar ve Kısaltmalar

Tezde notasyonlar, “SİMGELER DİZİNİ VE KISALTMALAR” başlığı altında alfabetik sıraya göre verilmelidir. Notasyonlar sol çerçeve boşluğundan sonra alt alta olmalıdır. Notasyonların tanımları veya açıklamaları notasyondan sonra 1 boşluk bırakılarak blok halinde yazılmalıdır. (Bkz. Ek-6).

Birimler  için TS 293-297 numaralı Türk Standardı (TSE) kullanılmalıdır. Birimlerin simgeleri için de  aynı standarttan yararlanılmalı ve birim gösteren simgenin sonunda nokta konulmalıdır.

Tezde çok kullanılan birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri kullanılarak kısaltma yapılmalıdır. Bu durumda yapılan kısaltma ilk geçtiği yerde parantez içinde yalnız bir kez açıklanmalıdır. Bunlar “SİMGELER DİZİNİ ve KISALTMALAR”nde “KISALTMALAR”  alt başlığı altında alfabetik sırayla sunulmalıdır.

2 Her bir sismograf kaydından birinci kısmı kullanılarak deprem anında istasyondaki ilk yer hareketinin deprem kaynağından uzaklaşan mı (bir itme mi), yoksa kaynağa doğru mu (bir çekme mi) olduğu belirlenebilir. Böylece, bir deprem kaydının birinci kısmı  kullanılarak deprem kaydının birinci kısmı kullanılarak deprem anında serbest kalan elastik kuvvetlerin yönü belirlenebilir.

Birden fazla sözcüğün baş harfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda her sözcüğün baş harfinden sonra nokta konmalıdır. (örneğin M.T.A., D.S.İ., M.P.M., A.Ü., O.D.T.Ü.,). Ancak TÜBİTAK, NATO, USA, AET, UNESCO, TBMM, gibi standart kısaltmalarda harfler arasına nokta konulmalıdır.

Coğrafi yönlerin kısaltmalarında, yönlerin Türkçelerinin ilk harfleri kullanılmalıdır(Örneğin; D,B,KB,GD,…gibi).

 1. ŞEKİLLER VE TABLOLAR

Tez içinde anlatıma yardımcı olacak biçimde şekiller ve tablolar konmalıdır. Şekil ve tablolarda yer alacak tüm çizgi, işaret, simge, rakam ve yazılar, bilgisayar yazıcısı, kullanılarak yapılmalı; bunların okunacak kadar büyük olması dikkat edilmelidir.

4.1. Şekil ve Tabloların Yerleştirilmesi

Şekiller ve tablolar metinde ilk değinildiği sayfada veya bir sonrakinde yer almalıdır. Bunların yerleştirilmelerinde sayfa kenarlarında bırakılması gereken boşluklar kesinlikle aşılmamalıdır. Taşma durumunda olanlar ya küçültülmeli ya da Ek’te sunulmalıdır. Tez içinde katlanmış şekil veya tablo olmamalıdır (Geniş alan haritaları hariç) bir sayfadan uzun tablolar tez metni içinde bulunmak zorunda ise bir sayfa boyutunda (uygun bir yerden) bölünmelidir. Tablonun devamı bir sonraki sayfada aynı tablo numarası ile ve aynı başlıkla verilmeli; ancak, tablo numarasından sonra “(Devam)” ibaresi yazılmalıdır. Tablolar her şeklin altında, her tablonun açıklaması ise o tablonun üstüne konur.

Örnek:

Tablo 3.1. Taze ve körpe çay sürgünlerinin değişik kısımlarında bulunan ve soldurma sonunda yiten su miktarı.

Tablo 3.1. (Devam) Taze ve körpe çay sürgünlerinin değişik kısımlarında bulunan ve soldurma sonunda yiten su miktarı.

Yarım sayfa veya daha az yer tutacak şekil ve tablolar metin içinde yer alabilir. Bu durumda söz konusu tablo veya şekil sayfanın ya üstünde veya altında bulunmalı, metin ile üstten veya alttan, kullanılan aralığa göre bir buçuk boşluk bırakılmalıdır. Yarım sayfadan büyük yer tutan şekil ya da tablolar ayrı bir sayfaya yerleştirilebilir. İki veya daha çok, küçük şekil veya tablo aynı sayfada sunulabilir. Bunlar birbiri ile yakından ilgili ise “a,b,c,d,…” şeklinde simgelenerek hepsine tek bir şekil veya tablo numarası verilir. Şekil veya tablo açıklamasında a,b,c,d,… ile simgelenen her bir tablo veya şekil ayrı ayrı tanımlanmalıdır.

Örnek:

Şekil 2.2. a)………………

b)……………..

4.2. Şekil ve Tabloların Numaralanması

Tüm şekil ve tabloların kendine ait bir numarası olmalıdır. Numaralama rakamlarla yapılmalıdır. Numaralar her bölüm içinde kendi aralarında birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı olmalıdır.

Örnek.

Şekil 2.1, Şekil 1.2, Şekil 1.3,…,

Şekil 2.1, Şekil 2.2, Şekil 2.3,…,

Tablo 1.1, Tablo 1.2, Tablo 1.3,…,

Tablo 2.1, Tablo 2.3,… şeklinde olmalıdır.

4.3. Şekil ve Tablo Açıklamaları

Açıklamaların yazımında bir aralık kullanılmalıdır. “single” tablo açıklamaları tablonun üstüne yazılmalı; tablo açıklaması son satırı ile tablonun üst kenarı arasında kullanılan aralığa göre bir aralık boşluk bırakılmalıdır. Şekil açıklamaları ise şeklin altına yazılmalı;  şekil altı açıklaması ile şeklin alt kenarı arasında da kullanılan aralığa göre bir aralık boşluk bırakılmalıdır. Bu açıklamalar olabildiğince öz ve açıklayıcı olmalıdır. Açıklamaların bir satırı aşmaması halinde, ikinci ve diğer satırlar birinci satır başı ile aynı kolonda başlamalı, blok yazım yapılmalıdır. Tablo ve şekil açıklamalarının sonuna nokta veya virgül konulmalıdır.

Tablo 3.1. Avrupa Topluluğu ve Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Alt Yapı Göstergeleri

ÜLKE              Araştırmacı           10.000 kişiye                       ARGE

sayısı               düşen araştırmacı         harcamalarını GSMH’ya

(1986)                sayısı (1985)                     oranı (%)

B.Almanya          133114              48                                       2.70

Fransa                  92632               39                                       2.30

İngiltere(1983)    104445               20                                       2.20

Hollanda               21550               37                                       2.00

Belçika                 10943               26                                       1.50

İtalya                    63021               27                                       1.40

Danimarka(1982)   7255               25                                        1.30

İspanya                14227               10                                        0.50

Portekiz                  3575                7                                        0.40

Yunanistan             3051                 8                                        0.30

TÜRKİYE (1988) 33696                6                                        0.20

4.4. Şekil ve Tablolarda Yapılacak Değinmeler

Şekillerde yapılacak değinmelerde değinilen şekil, değinilen sayfa ya da daha sonraki sayfada yer alıyorsa; değinme aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi olmalıdır.

Örnekler:

i)Çalışma alanı Bursa H29cl paftası içinde, Bursa’nın 30 km GD’sunda yer almaktadır(Şekil 1.1).

ii)Polar optik fononlar için m nun T’ye göre davranışı Şekil 2.3’de gösterilmektedir.

iii) Fıskiyelerin pek çok çeşitleri ve her çeşidinde değişik türleri olmakla birlikte (Şekil 3.5a,b) genel tasarım dört tipe ayrılır.

 1. iv) Yapılan analizler sonucunda, örneklerdeki bulanıklık kaybının aylara göre değiştiği saptanmıştır.(Tablo 4.3),
 2. v) Bu kategoride meyve sularına ait Japon Gıda Standart’ları  Tablo 2.1’de verilmiştir.
 3. vi) Peynir örneklerinin olgunlaşma boyunca belirlenen ortalama yağa oranları karşılaştırıldığında(Tablo 4.3), kuru madde oranlarında olgunlaşma boyunca görülen eğilimin yağ oranlarına da  yansıdığı görülmektedir.

Eğer tezin herhangi bir sayfasında, daha önceki sayfalarda, daha önceki sayfalarda değinilmiş ve yer almış olan şekil veya tablolara atıfta bulunmak gerekiyorsa, bu durumda değinme parantez içinde “bakınız” anlamına gelen “Bkz.” kısaltması ile aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi yapılmalıdır.

Örnekler:

i)Kuru madde ilkesine göre siyah çayın kafein miktarı yaş çay yaprağının kafein miktarından daha yüksektir. (Bkz. Tablo 5-2).

ii)(Bkz. Şekil 3.1)

Bir başka yayından aynen alınan şekil veya tablo kullanılacaksa, şekil veya tablonun açıklama yazısına “yazarın soyadı-yıl” sıralamasına göre verilmelidir.

Örnek:

 1. i) Şekil 2.2. Evrim yolları ve UX Ari’nin KO IV bileşiminin olası evrimsel konumu (Maeder

and Meyner 1988).

 1. ii) Tablo 3.1. Çay bitkisinde bulunan C vitamini (Kaçar 1992)

4.5 Denklem Numaralandırılması

Denklem numaralama işlemi bölüm bölüm yapılmalıdır ve ilgili denklem mümkün olduğunca ilk bahsedildiği yerin hemen altına yazılmalıdır. Her bir bölüm için numaralama sıra ile gerçekleştirilmeli ve denklemler, normal yazı karakterine uygun olarak italik karakter kullanılmaksızın yazılmalıdır. Denklem ile metin arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

Örnek:

4.6 Fotoğraf ve Diğer Materyaller

Foto grafik veya diğer materyaller A4 kâğıdına özenle yerleştirilmelidir.

 1. KAPAKLAR VE CİLTLEME

5.1. Dış Kapak

Tüm tezler Enstitüye beyaz karton kapaklı olarak verilir. Dış kapak için 200-300 gramajlı beyaz krome karton kullanılmalıdır. Sınavda başarılı bulunan Yüksek Lisans Tezleri SİYAH renkli, Doktora Tezleri ise LACİVERT renkli bezden tez kapakları ile ciltlenmelidir. Bu kapak üzerindeki yazılar birinci iç kapaktakinin aynı olup yaldızla yazılmalıdır.

5.2. İç Kapak Sayfası

İç kapak sayfasının içeriği ve düzeni Ek-1c’deki gibi (Yüksek Lisans yazısı Lisans’a çevrilerek) olmalıdır. Tez savunmasından sonra başarılı olan adaylar, önceden hazırladıkları bu sayfadaki (………) ile boş bırakılan yerlere danışman ile jüri üyelerinin unvan ve isimlerini yazmalı ve bu sayfadan çoğaltarak sınav sonrası jüri üyelerine ayrı ayrı imzalatılmalıdır. İmzalanan bu sayfalar teze ilave edilerek tez bez ciltle ciltlenmelidir.

5.3. Türkçe ve Yabancı Dilde Özet

ÖZET, Ek-7a’da; yabancı dilde özet (İngilizcede ABSTRACT) ise tezin o dildeki adını da içermeli, Ek-7b’de gösterildiği şekilde hazırlanmalı ve iç kapaktan hemen sonra arka arkaya yer almalıdır. Özet/ Abstract metninden sonra ANAHTAR KELİMELER / KEY WORDS kullanılarak yazılmalıdır.  Özet/Abstract içeriği bir sayfayı aşmamalıdır. Gerektiği durumlarda Özet/Abstract içeriğinin yazımında bir derece küçük punto kullanılabilir.

Özet/Yabancı dilde özet’te tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar) açık ve öz olarak belirtilmelidir. Ancak, bunlar başlık şeklinde verilmemelidir.

Jüri üyelerinin unvanlarının İngilizcelerinin yazımında;

Prof.Dr………….Prof.Dr.

Doç.Dr………….Assoc.Prof.Dr.

Yard.Doç.Dr….Asst.Prof.Dr.

kısaltmaları kullanılmalıdır.

5.4. Önsöz (ve/veya Teşekkür)

İlk sayfa niteliğinde yazılacak olan bu kısımda, tezi hazırlayan tarafından sunulmak istenen çalışma ile ilgili ek bilgiler ile çalışmayı kısıtlayıcı ve/veya olumlu etkenlerden bahsedilir. Klasik önsöz düzeninde yazılmalıdır, önsöz yazımı halinde en çok iki sayfa kullanılmalıdır.

Teşekkür” ya ayrı bir sayfada veya önsözün son kısmında, tez çalışmasında ve tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişilerle, doğrudan ilgili olmadığı halde olağan görevi dışında katkıda bulunmuş kişi ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir.

Tez çalışması bir proje kapsamında gerçekleştirilmiş ise, projenin ve ilgili kuruluşun adı da bu bölümde belirtilmelidir.

Teşekkür edilen kişilerin unvanı (varsa), adı soyadı, parantez içinde görevli olduğu kuruluş ve çalışmaya olan katkısı kısa ve öz biçimde belirtilmelidir (Bkz. Ek-2).

5.5. İçindekiler Dizini

İçindekiler Dizini, Ek-3’deki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Tez metninde yeralan bütün bölüm ve alt bölüm başlıkları, kaynaklar (ve varsa ekler) içindekiler dizininde eksiksiz olarak verilmelidir. Tezde kullanılan her başlık içindekiler dizininde hiç bir değişiklik olmaksızın aynen verilmelidir.

5.6. Simgeler ve Kısaltmalar Dizini

Tezde kullanılan semboller ve notasyonlar bu bölümde açıklanmalıdır. Açıklamada alfabetik sıralama göz önünde alınmalıdır. Eğer birden fazla harften oluşan bir simge söz konusu ise simgenin ilk harfine göre alfabetik sıralama yapılır. Sembolik karakterler Latin alfabesinin dışında bir notasyon ise bunlar, Ek-6’daki gibi bu ikinci kısmında verilmelidir.

5.7. Şekiller Dizini

Şekiller dizini Ek-4’deki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Örnekteki yazım kuralları, büyük/küçük harf ilişkileri, sayfa düzenine dikkat edilerek aynı kurallar çerçevesinde oluşturulmalıdır. İlk sayfada “ŞEKİLLER DİZİNİ” başlığı olmalı, dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır.

5.8. Tablolar Dizini

Tablolar Dizini Ek-5’deki örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu dizin, yazım kurallarına dikkat edilerek oluşturulmalıdır. İlk sayfada “TABLOLAR DİZİNİ” başlığı olmalı, eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır.

 1. DIŞ KAPAK

Ciltlenmiş tezin kenarları hiçbir suretle kesilmemelidir. Dış kapağın hazırlanmasında 14 veya 16 ölçekli karakterler kullanılmalıdır. Dış kapak, örnekte görüldüğü gibi aşağıdaki kurallara uygun yazılmalıdır. Üst kenardan yaklaşık olarak 3 cm aşağıya

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ * Mühendislik Fakültesi  yazısı,

10 cm ve 11.5 cm aşağıdaki iki satıra dönem projesi veya bitirme tezinin adı (tezin adı bu iki satıra sığacak şekilde olmalı ve harf büyüklüğü ismin uzunluğu ile bağdaşacak şekilde seçilmelidir).

15 cm aşağıya BİTİRME  TEZİ (veya DÖNEM PROJESİ),

16.5 cm aşağıya öğrencinin adı, soyadı

20 cm aşağıya anabilim dalı

28 cm aşağıya tezin kabul tarihi yalnızca ay ve yıl olarak yazılmalıdır. (kapakta yer alacak tüm bilgiler yatayda ortalanarak yazılmalıdır.

İç kapak bez ciltli nüshalarda bulunup örnekte görüldüğü gibi dış kapakta yer alan bilgilerin çoğunu içerir..

Tez kenarlarında (örnekteki gibi)

Tezin adı

Yılı

Öğrencinin adının ilk harf(ler)i ve soyadı yer alır.

7.TEZ İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ

Her tez üç bölümden oluşur:

 1. a) Ön sayfalar/Özel sayfalar
 2. b) Tez Metni
 3. c) Kaynaklar

Her bölüm kendi içinde çeşitli bölümlerden oluşabilir.

7.1. Ön sayfalar / Özel sayfalar

Birinci iç Kapak (Bkz.Ek-1c)

İkinci iç Kapak (Bkz.Ek-2)

Özet (Bkz.Ek-7a)

Yabancı Dilde Özet (Bkz. Ek-7b)

Önsöz ve /veya Teşekkür (Bkz.Ek-2)

İçindekiler (Bkz.Ek-3)

Simgeler Dizini ve Kısaltmalar (Bkz.Ek-6)

Şekiller Dizini (Bkz.Ek-4)

Tablolar Dizini (Bkz.Ek-5)

7.2. Tez Metni

7.2.1. Giriş bölümü

Tezin ilk ve önemli bölümlerinden birincisini oluşturan giriş bölümü “GİRİŞ” başlığı altında yazılmalıdır. Okuyucu konuyu hazırlayıcı bilgiler verildikten sonra araştırmanın amacı ve kapsamı açıkça belirtilmelidir. Çalışmada nelerin yapıldığı ve neden yapıldığı sorularına bu bölümde cevap verilmelidir.

Ayrıca, eğer tez konusu ile ilgili olarak söz edilmek istenen önceki çalışmalar varsa, bunlar GİRİŞ bölümü içinde verilebilir.

Eğer tez çalışmasında ve yazımında tartışmalı bir adlanma, sınıflama ve kavram kullanılmışsa, bunların açıklaması yine “GİRİŞ” bölümünde verilmelidir.

7.2.2. Ana Bölüm

Tezin GİRİŞ ile SONUÇLAR bölümleri arasında bölümlerin tümü ANA BÖLÜM olarak tanımlanır, ancak “ANA BÖLÜM” diye bir başlık KULLANILMAZ.

Tez konusunun niteliğine, yapılan araştırmanın ayrıntısına ve tezin hacmine göre; ana kısım, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden bölüm ve alt bölümlere ayrılır. Bunların herbiri için uygun bir başlık ve numaralama sistemi kullanılır. Bu kısım, çalışmanın nasıl yapıldığı sorusuna cevap verecek şekilde teşkil edilmelidir. Bu bölüm, çalışmada elde edilen sonuçların neden ve nasıl elde edildiklerini anlatmalıdır. Ana bölümde okuyucuya çalışmada nelerin yapıldığını belirtir böylece sonuçların ve tartışmanın değerlendirilip anlaşılmasını sağlar. Ayrıca gerektiğinde konuya ilgi duyan okuyucu bu kısmı okuyarak çalışmayı tekrar edebilmeli ve benzer sonuçlar elde edebilmelidir.

7.2.3. Sonuçlar

Bu bölümde tez çalışmasından elde edilen genel sonuçlar, olabildiğince öz fakat açık ve seçik olarak yazılmalıdır. Çünkü bu kısım, söz konusu çalışmanın bilime katkısıdır. Dolayısı ile bu kısım çalışmanın özünü ifade ettiğinden mümkün olan en iyi sadelikte kaleme alınmalıdır. Bu bölümde çalışmadan elde edilen bulgular belirtilmeli ve bulunan değerler tablo ve/veya grafik halinde verilmelidir. Ancak sonuçların tartışılması, yorumlanması ve öncekilerle kıyaslanması bu bölümde yer almalıdır. Deneysel bir çalışmada deneyler ve sonuçlar birleştirilmelidir. Tezde sunulması gereken sonuçlar ve veriler, çalışmada elde edilen tüm sonuçlardan ziyade çalışmanın özünü ve ana fikrini ortaya koyacak nitelikte yeterli verilerden oluşmalıdır.

7.2.4. Tartışma ve Öneriler

Bu bölümün hazırlanması diğer bölümlere göre daha da zordur. Bu yüzden bu kısım, yazımın en güç kısmı olarak da nitelendirilebilir. Bu bölümün hazırlanmasında şu esaslar göz önünde bulundurulur. Çalışmada elde edilen sonuçlar göz önüne alınarak konunun esası, parametreler arası ilişkiler ve mümkünse olayın genelleştirilmesi şekli sunulur. Çalışmada elde edilen sonuçların literatüre  geçmiş sonuçlarla ne derece uyum (veya uyumsuzluk) içinde olduğu vurgulanır.

Tez çalışmasında elde edilen sonuçların literatürdeki yeri önceki önceki çalışmalar ve sonuçlar ile kıyaslanarak, tartışılarak belir Gerektiğinde “SONUÇLAR VE TARTIŞMA” başlığı altında önceki bölümle birleştirilebilir. Bu kısımda açık olarak sonuçların nasıl yorumlandığı anlatılmalıdır. Bu bölümde çalışmadan elde edilen sonuçlar ya maddeler halinde sıralanmalı veya ayrı paragraflar halinde sunulmalıdır. Buna ek olarak çalışma denenmemiş veya üzerinde çalışılmamış ancak bir sonraki çalışma için

8.EKLER

Ana kısım içinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki ve dip not olarak verilmeyecek kadar uzun açıklamalar, bir formülün çıkarılışı, geniş kapsamlı ve ayrıntılı deney verileri, örnek hesaplamalar, vb. bu bu bölümde verilmelidir.

Bu bölümde yer alacak her bir açıklama için uygun bir başlık seçilir ve bunlar sunuş sırasına göre “Ek A, Ek B”,… diye sıralanır. Buralardaki denklemler, tablo ve şekil numaraları ( Denklem A.1., Denklem A.2., Tablo A.1., Şekil A.7.) şeklinde verilir. EKLER, sırasıyla içindekiler dizininde eksiksiz olarak verilmelidir.

9.KİŞİSEL YAYINLAR VE ESERLER

Lisansüstü tezini oluşturan çalışmadan çıkarılıp yayınlanan eserler, tezin sonunda eklenmelidir. Bu eserlerin eklenebilmesi için yayının veya sunumun gerçekleşmiş olması veya kabul edildiğine ilişkin onaylı bir yazının konulması gereklidir. Kabul için beklenen veya kabul edilmemiş eserlere yer verilmez.

 1. KAYNAKLAR

KAYNAKLAR başlığı tümüyle büyük harflerle, sayfayı ortalayacak bir şekilde yazılmalı ve başlıktan sonra bir aralık boşluk bırakılmalıdır. Tez içeriğinde kullanılan kaynaklar, sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlayarak yazılmalıdır (Bkz.Ek-8a ve Ek-8b).

Kaynaklar aşağıdaki genel kalıba uygun yazılmalıdır.

Yazar Soyadı-virgül-ilk ad(lar)ının baş harfi-nokta-virgül-yayın yılı-nokta- Belgenin başlığı-nokta- Yayınlandığı yer (yayın organı veya yayınevi)-virgül-cilt no-virgül-sayfa no-virgül-Yayınlandığı şehir veya ülke-nokta.

Kaynaklar kullanılan periyodiklerin uluslararası kısaltmaları yazılmalıdır. Eğer bu kısaltmalar bilinmiyorsa periyodik orijinal adıyla yazılmalıdır. Kaynakların yazımında olabilecek varyasyonlar Ek-8a ve Ek-8b’de ayrı ayrı verilmeye çalışılmıştır.

11.ÖZGEÇMİŞ

Tez hazırlayan öğrenci, ÖZGEÇMİŞ başlığı altında kısa özgeçmişini üçüncü şahıs ağzından Ek-9’da verilen örneğe uygun olarak hazırlamalı ve tezin en son sayfasında verilmelidir. Bir sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanan özgeçmişte yazarın doğum yılı, yeri, lisesi, lisans ve yüksek lisans öğrenimini gördüğü Fakülte ve Enstitüler, aldığı ödüller ve burslar yer alır.

Kaynaklar

[1] Tez Danışmanı, Tez Nedir [Online], Tezdanismani, https://tezdanismani.net/tez-nasil-yazilir.html [21.02.2019].

[2] Rastgelelik Sözcük, Tez Nedir [Online], Rastgelelik.com, http://www.rastgelelik.com/tez-nedir [21.02.2019].

[3] Rastgelelik Sözcük, İntihal Nedir [Online], Rastgelelik.com, http://www.rastgelelik.com/intihal-nedir [21.02.2019].

[4] Tez Düzeni Bölüm Başlıkları, Türkiye Tez Merkezi, https://www.turkiyetezmerkezi.com/bitirme-tezi-nasil-yazilir/ [21.02.2019].

[5] TAPAN., M., Blog Yazısı, Bitirme Tezi Nasıl Yazılır? [Online], Web Adresi: http://www.rastgelelik.com/bitirme-tezi-yazim-kilavuzu [21.02.2019].

[6] Tez Nasıl Yazılır Hakkında Dokümanlar, https://tezdanismani.net/tez-nasil-yazilir.html [22.02.2019].

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazlasını oku


No related posts found
Sohbeti Başlat
Görüşelim mi?
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?
https://mevluttapan.com/tez-ve-bitirme-odevi-hazirlama-kilavuzu